Zmiany w ramach Polskiego Ładu obejmą również podmioty powiązane

9 lipca 2021 Poland

Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało kolejny pakiet propozycji legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Tym razem publikacja dotyczy planowanych zmian w obszarze cen transferowych. MF proponuje wprowadzenie kilku uproszczeń, dzięki którym wypełnienie obowiązków powinno być łatwiejsze. Niestety, planowanych uproszczeń pakiet zawiera rozwiązania, których implementacja może skutkować rozszerzeniem kręgu podmiotów obowiązanych do przygotowania dokumentacji oraz zaostrzeniem sankcji za nieprawidłowe wypełnienie obowiązków TP.

Na chwilę obecną projekt proponowanych przez MF zmian znajduje się w fazie prekonsultacji podatkowych. Co za tym idzie ich zakres propozycji może ulec jeszcze znaczącej zmianie. ASB czynnie bierze udział w procesie konsultacji proponując własne rozwiązania legislacyjne w zakresie proponowanym przez MF.

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych możliwych zmian wskazując ich dotychczasowy kształt oraz propozycję ze strony MF.

Termin na wywiązanie się z obowiązków TP

Dotychczas
9-miesięczny termin po zakończeniu roku podatkowego na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych, podpisanie oraz złożenie informacji TPR oraz oświadczenia TP.
Propozycja
Wydłużenie terminów TP do:

 • 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego na złożenie informacji o cenach transferowych TPR.

Termin na przedłożenie dokumentacji TP organowi podatkowemu
Dotychczas
7 dni
od wezwania.
Propozycja
14 dni od wezwania.


Zmiana w zakresie zwolnień z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji TP
Dotychczas
Zakłady zagraniczne położone w Polsce nie korzystają ze specyficznej regulacji zwalniającej je z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji z podmiotami krajowymi.
Propozycja
Wyłączenie z obowiązku przygotowania dokumentacji transakcji:

 • pomiędzy zakładami zagranicznymi położonymi w Polsce, które powiązane są z podmiotami powiązanymi z siedzibą w UE lub EOG
 • przez zagraniczny zakład podmiotu położony w Polsce z podmiotem powiązanym w Polsce

pod warunkiem przypisania KUP/PP do zakładu w wyniku transakcji oraz spełnienia przesłanek tożsamych jak w przypadku zwolnienia transakcji krajowych zgodnie z art. 11n ust. 1 ustawy o CIT


Dotychczas

Zwolnienie dla transakcji objętych porozumieniem APA.
Propozycja
Rozszerzenie zwolnienia na porozumienie inwestycyjne (tj. projektowaną instytucję w ramach polskiego ładu uzyskiwaną w ramach interpretacji 590) oraz porozumienie podatkowe.

Dotychczas
Brak zwolnienia dla transakcji refaktury.
Propozycja
Zwolnienie dla transakcji refaktury pod warunkiem:

 • braku wartości dodanej oraz nałożenia marży/narzutu
 • braku stosowania klucza alokacji
 • rozliczenie nie może być związane z inną transakcją kontrolowaną
 • niezwłoczne rozliczenie transakcji po zapłacie na rzecz podmiotu niepowiązanego
 • podmiot powiązany nie ma siedziby w raju podatkowym

Zmiana w zakresie zwolnień z obowiązku przygotowania analizy porównawczej/zgodności
Dotychczas
Brak specjalnych uproszczeń przewidzianych dla małych i mikroprzedsiębiorców.
Propozycja
Zwolnienie małych i mikroprzedsiębiorców z obowiązku posiadania analizy porównawczej/zgodności.

Dotychczas
Obowiązek przygotowania analizy porównawczej dla transakcji innych niż kontrolowane z podmiotami rajowymi lub transakcji, których rzeczywisty beneficjent ma siedzibę w raju podatkowym.
Propozycja
Ograniczenie obowiązku dla transakcji innych niż kontrolowane z podmiotami rajowymi lub transakcji, których rzeczywisty beneficjent ma siedzibę w raju podatkowym wyłącznie do przygotowania dokumentacji bez analizy porównawczej/zgodności.


Zmiana treści obowiązków z zakresu cen transferowych
Dotychczas
Obowiązek podpisania oraz złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.
Propozycja

 • Likwidacja obowiązku podpisania oraz złożenia oświadczenia TP
 • Przeniesienie treści oświadczenia do TPR
 • Ułatwienie w zakresie podpisywania informacji TPR

Dotychczas
Raportowanie w informacji TPR transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym oraz korzystających ze zwolnienia przewidzianego dla transakcji krajowych.
Propozycja
Rozszerzenie zakresu raportowania transakcji w informacji TPR o transakcje, które miałyby korzystać ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie wprowadzonych zmian.

Dotychczas
Transakcje zawierane z nierezydentami podlegają podobnemu obowiązkowemu osobnemu raportowaniu z mocy wielu przepisów.
Propozycja
Obowiązani do złożenia informacji TPR będą zwolnieni z przekazania organom podobnych informacji (w ramach ORD-U, APA-P lub APA-C).

Wyjątek! Transakcje z podmiotami w rajach podatkowych nie korzystają z uproszczenia.


Zakres powiązań
Dotychczas
Zastosowanie progu 25% udziału w stosunku do uznania podmiotu za powiązany.
Propozycja
Rozszerzenie powiązania na wspólników spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych bez względu na 25% udział kapitałowy.

Dotychczas
Znaczący wpływ odnosi się wyłącznie do pojęcia udziału w zysku.
Propozycja
Rozszerzenie pojęcia znaczącego wpływu również o udział w stracie podmiotu.


Wyliczanie wartości transakcji
Dotychczas
Wartość transakcji uwzględnia się, pomijając podatek VAT.
Propozycja
Wartość transakcji co do zasady uwzględnia się pomijając podatek VAT z wyłączeniem określonych sytuacji w których podatek nie jest neutralny na gruncie CIT.

Dotychczas
Regulacje szczegółowe co do wyliczania wartości transakcji stosuje się wyłącznie do pożyczek i kredytów, gwarancji oraz przypisania dochodu (straty) do zakładu.
Propozycja
Wprowadzenie szczegółowych regulacji co do obliczenia wartości transakcji:

 • Depozytu – jako wartości kapitału
 • Umowy ubezpieczenia lub reasekuracji – jako sumy ubezpieczenia

Pozostałe zmiany
Dotychczas
Sporządzenie dokumentacji lokalnej jak i złożenie informacji o cenach transferowych po terminie jest zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych.
Propozycja
Sporządzenie dokumentacji lokalnej jak i złożenie informacji o cenach transferowych po terminie ma być zagrożone karą grzywny do 240 stawek dziennych.

Utrzymanie pozostałych sankcji KKS w zakresie TP (poświadczenie nieprawdy bez zmian).

Dotychczas
Obowiązek poświadczenia dokonania korekty TP w deklaracji rocznej.
Propozycja
Zniesienie obowiązku dokonania korekty TP w deklaracji rocznej.

Możliwość zastąpienia dowodem księgowym oświadczenia podmiotu powiązanego o przeprowadzeniu korekty.

Piotr Szeliga
Piotr Szeliga Tax Manager - Tax Adviser
ASB Poland
pszeliga@asbgroup.eu