Polski Ład – cz. 4. Rewolucja w VAT?

24 sierpnia 2021 Poland

Reforma ma zacząć obowiązać w zdecydowanej większości od początku przyszłego roku. Jakie zmiany w zakresie VAT proponują rządzący?

 1. Wprowadzenie tzw. „Grupy VAT” – możliwość dobrowolnego, wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tworzących Grupę VAT:
 • Grupa VAT – grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako pojedynczy podatnik podatku VAT (jak w PGK dla celów CIT) - Grupa składać będzie jeden plik JPK_VAT,
 • każdy podmiot będzie mógł być członkiem wyłącznie jednej Grupy VAT,
 • niezmienna liczba członków - w trakcie trwania Grupa VAT nie będzie można rozszerzać jej o inne podmioty, ani wykluczać z niej członków Grupy VAT,
 • czas trwania Grupy: nie krótszy niż 3 lata,
 • neutralność podatkowa wewnątrz Grupy VAT - dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do niej nie będą stanowiły czynności podlegających opodatkowaniu VAT,
 • wyłączenie z opodatkowania PCC czynności dokonywanych między podmiotami należącymi do Grupy, z wyjątkiem czynności obecnie opodatkowanych PCC (transakcje nieruchomościowe, zbycie udziałów lub akcji) – istotne w kontekście przepływów międzygrupowych, z którymi do tej pory był problem (VAT czy PCC?),
 • wyłączenie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla obrotów wewnątrzgrupowych.

2. Opcja opodatkowania usług finansowych:

 • przyznanie podatnikom możliwości wyboru opodatkowania VAT usług finansowych świadczonych wyłącznie na rzecz podatników, takich jak m.in.:
  • usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
  • usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
 • podatnik rezygnujący ze zwolnienia i wybierający opodatkowanie będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez niego usług finansowych - nie będzie możliwa rezygnacja ze zwolnienia w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów usług,
 • wybór przez podatnika opodatkowania usług finansowych będzie skutkował obowiązkiem stosowania tej opcji przez co najmniej 2 lata,
 • usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych, tj. osób fizycznych niebędących podatnikami, będą nadal obligatoryjnie zwolnione od podatku.

3. Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych:

 • zwrot podatku VAT w terminie 15 dni,
 • główne warunki szybkiego zwrotu:
  • wysoki udział (minimum 80%) łącznej sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących w całkowitej sprzedaży raportowanej w danym okresie dla celów VAT,
  • wysoki udział (minimum 80%) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych w stosunku do łącznej wartości sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym,
 • nowe przepisy miałyby znaleźć zastosowanie w odniesieniu do weryfikacji zwrotu różnicy podatku wykazanego w rozliczeniu za okresy rozliczeniowe począwszy od 1 stycznia 2022 r.

4. Wiążące Informacje Stawkowe (WIS):

 • w przypadku, gdy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS w dniu złożenia tego wniosku jest przedmiotem zawartego już porozumienia podatkowego, WIS nie zostanie wydana.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź zainteresowania powyższym tematem, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:

Jarosław Szajkowski
Jarosław Szajkowski Tax Manager - Tax Adviser
ASB Poland
jszajkowski@asbgroup.eu
Paweł Jóźwik
Paweł Jóźwik Tax Manager - Attorney-at-law
ASB Poland
pjozwik@asbgroup.eu