Zohledňování vydaných opravných daňových dokladů v přiznání k DPH

16. května 2019 Czech Republic

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Změna se mimo jiné týká zohledňování vydaných opravných daňových dokladů (dobropisů) v přiznání k DPH. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit přiměřené úsilí, které je po něm možné rozumně požadovat, doručit tento doklad odběrateli (toto pravidlo platí i pro vystavení běžných dokladů). Podle novelizovaného ustanovení je v případě dobropisů vynaložení takového úsilí přímo podmínkou pro to, aby mohl plátce daně zohlednit snížení základu daně a DPH v daňovém přiznání. To znamená, že plátce daně může nově zahrnout dobropis do daňového přiznání již v měsíci, kdy byl prokazatelně učiněn pokus o doručení dobropisu odběrateli (tj. odeslání doporučeně poštou, zaslání emailem) a není nutné již čekat na to, až odběratel potvrdí přijetí dobropisu.

Tato novela rovněž stanovuje povinnost určit datum uskutečnění zdanitelného plnění při vystavení opravných daňových dokladů, a to na ten den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.

Zuzana Studničková
Senior Tax Consultant
E zstudnickova@asbgroup.eu

Michala Darebná
Tax Manager
E mdarebna@asbgroup.eu