Novela zákona o DPH týkající se e-commerce pravidel

21. července 2021 Czech Republic

Od 1. července 2021 je účinná novela evropské směrnice o DPH, která se týká elektronického obchodování (tzv. e-commerce).

Vzhledem k tomu, že ji Česká republika nestačila včas implementovat, vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Informaci, ve které nalezneme odpověď na to, jak od července postupovat.

Finanční správa v Informaci upozorňuje, že od 1. července budou moci daňové subjekty využít přímého účinku směrnice o DPH. Pro připomenutí uvádíme, že tato směrnice zavádí nová pravidla pro následující oblasti:

  • prodej zboží na dálku (zasílání zboží),
  • zvláštní režim jednoho správního místa (OSS),
  • obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní,
  • dovoz zboží nízké hodnoty.

Přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH Informace též umožňuje daňovému subjektu postupovat „postaru“, tedy podle dosud účinného zákona o DPH. Otázkou tak zůstává, které oblasti ovlivní skutečnost, že česká novela zákona není dosud schválená, a tedy účinná.

Jednou ze změn, které novela přináší je zrušení prahových hodnot pro stanovení místa plnění u zasílání zboží, které si členské státy mohly stanovit ve výši 35 000 EUR, nebo 100 000 EUR. Nově je zavedena společná prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, a to jak pro prodej zboží na dálku, tak tzv. TBE služby, které zahrnují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani v EU. Jakmile je limit pro zasílání překročen, místem plnění již nemůže být stát, ze kterého je zboží zasíláno, a obchodníkovi tak vznikají daňové povinnosti ve státě ukončení přepravy zboží. Je zřejmé, že zpoždění legislativního procesu v České republice nemá vliv na povinnost danit zasílané zboží v jiném členském státě EU.

Využití OSS

Informace též připouští možnost využití zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) bez ohledu na účinnost novely zákona o DPH. Registrace do OSS je možná od dubna 2021. Daňový subjekt registrovaný v OSS vykáže veškerá plnění, ze kterých v tomto režimu daň odvádí, na řádku 26 daňového přiznání k DPH, a to až do nabytí účinnosti novely zákona o DPH.

Co se týče dovozu zásilek malé hodnoty, bude až do účinnosti české novely zachováno současné osvobození od DPH u zásilek do 22 eur.

GFŘ dále umožňuje přímou aplikaci směrnice i pro ty prodeje zboží na dálku a prodeje dovezeného zboží na dálku, které jsou usnadněny elektronickým rozhraním (platformou).

Situaci budeme nadále monitorovat a o dalším vývoji Vás informovat.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Petra Holečková
Petra Holečková Junior Accountant
ASB Czech Republic
pholeckova@asbgroup.eu