Daňový balíček 2021: Aktualizovaný přehled

5. ledna 2021 Czech Republic

Daňovou revolucí je daňový balíček na příští rok, který byl schválen poslaneckou sněmovnou.

Posledním krokem legislativního procesu je postoupení balíčku prezidentovi, který prohlásil, že balíček nepodepíše, ale nebude ho vetovat. Balíček by tak měl začít platit i bez jeho podpisu. Ministerstvo financí předpokládá, že legislativní proces bude dokončen až v průběhu ledna 2021, proto návrh zákona obsahuje přechodná ustanovení, pomocí kterých se bude moci použít nová úprava již od 1. ledna 2021, některá opatření dokonce již s účinností pro rok 2020

Zrušení superhrubé mzdy
Pro zdanění zaměstnanců se používala jako základ daně tzv. superhrubá mzda. Od roku 2021 se bude pro výpočet daně používat pouze hrubá mzda zaměstnance bez započtení pojistného hrazeného zaměstnavatelem, základ daně tak bude nižší, než tomu bylo doposud, na úrovni hrubé mzdy. Tato změna se projeví pouze ve výši daně z příjmů, nikoliv ve výši odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Vyšší sleva na poplatníka
Zvyšuje se roční sleva na poplatníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a na 30 840 Kč v roce 2022.

Změna solidární výše daně
Nově byla schválena progresivní sazba daně ve výši 15 a 23 % a došlo tak ke zrušení solidární přirážky (ve výši 7 %). 23% sazba daně se bude aplikovat na část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy (141 764 Kč měsíčně). Současné znění zákona stanovuje solidární zvýšení daně pouze u osob, které mají příjmy ze zaměstnaní (příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů) nebo samostatné výdělečné činnosti (příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů). Nově však bude daňová sazba 23 % aplikována na všechny druhy příjmů, tedy dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy např. z nájmu či kapitálového majetku

Podle současné právní úpravy, poplatníci, jejichž příjem podléhal solidární přirážce, museli podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nemohli si požádat o zúčtování daně u svého zaměstnavatele. Daňový balíček v tomto přináší úlevu, tato povinnost je zrušena a poplatníci, na které se bude aplikovat druhá zvýšená sazba daně 23 %, nebudou muset z tohoto titulu podávat daňové přiznání.

Zrušení stropu pro daňový bonus
Daňový bonus vzniká při uplatnění daňového zvýhodnění (slevy) na děti v částce převyšující vypočtenou daň. Rodiny s více dětmi mohly doposud uplatňovat daňový bonus do maximální výše 60 330 Kč ročně. Tento limit byl v rámci schváleného daňového balíčku zrušen. Nicméně stále zůstává v platnosti, že nárok na daňový bonus má pouze poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy ze zaměstnání nebo podnikání minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy.

Stravenkový paušál
Zaměstnavatelům balíček nabídne daňově zvýhodněný stravenkový paušál jako jednoduchou a levnou alternativu ke stravenkám. Nově budou moci zaměstnavatelé poskytovat nezdaněný příspěvek na stravování v peněžní formě. Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování je dle nového znění zákona považován za osvobozený příjem do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2021 se jedná o částku 75,60 Kč na den.

Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů
Původní návrh Poslanecké sněmovny obsahoval změny týkající se osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, a to omezení pro toto osvobození ve výši 20 mil. Kč za rok. Poslanecký návrh zaváděl zdanění příjmů z prodeje nad tuto částku. Senát navrhovanou změnu zrušil a Poslanecká sněmovna zrušení podpořila. Prodej cenných papírů tak zůstává po třech letech držby bez omezení osvobozen.

Změny v kategorizaci majetku a zvýšení hranice pro odepisování
Daňový balíček obsahuje i změny v oblasti dlouhodobého majetku. Nehmotný majetek jako kategorie v zákoně o daních z příjmů je zrušena a poplatníci si tak budou moct uplatnit náklady související s dlouhodobým nehmotným majetkem tak, jak jsou uplatněny v účetnictví. U hmotného majetku dochází ke zvýšení hranice pro povinné daňové odepisování z nynějších 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Majetek do 80 tis. Kč lze tak jednorázově odepsat do nákladů.

Mimořádné zrychlené odpisy
Poslanecká sněmovna znovu zavedla mimořádné zrychlené odpisy, které již byly jednou platné pro roky 2009 a 2010. Ty se budou moci aplikovat na hmotný majetek pořízený v letech 2020 a 2021. Jedná se o hmotný majetek zařazený do první a druhé odpisové skupiny. Majetek v první odpisové skupině bude moct být odepsán za 12 měsíců, místo nynějších 3 let, a majetek ve druhé odpisové skupině za 24 měsíců, místo nynějších 5 let. V prvních 12 měsících bude moct poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Snížení spotřební daně z nafty
Další změnou je snížení spotřební daně z motorové nafty. Spotřební daň z nafty je v současnosti ve výši 10,95 Kč za 1 litr. Poslanci schválili snížení spotřební daně o 1 Kč za litr.

Zvýšení hranice pro bezúplatná plnění
Návrh poslanecké sněmovny o zvýšení max. hranice pro uplatnění hodnoty bezúplatných plnění (darů) jako odčitatelné položky ze základu daně se bude teprve projednávat. Poslanecká sněmovna chce umožnit fyzickým osobám za zdaňovací období roku 2020 a 2021 odečíst nejvýše 30 % základu daně, místo nynějších 15 %. Právnické osoby si budou moci odečíst také max. 30 %, oproti současným 10 %, a to pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte:

Lucie Berglová
Head of Tax Team
ASB Czech Republic
lberglova@asbgroup.eu

Kristýna Kolářová
Junior Tax Consultant
ASB Czech Republic
kkolarova@asbgroup.eu