DAŇOVÉ NOVINKY, PROSINEC 2018

20. prosince 2018 Czech Republic

Blíží se konec roku, což je letos jako obvykle spojeno s hektickým schvalováním novel daňových zákonů. Účinnosti daňových novel, která byla plánována již na 1. leden následujícího roku, se tentokrát dočkáme později. Máme pro Vás i tak připraveno shrnutí daňových novinek, abyste měli prostor se na očekávané změny včas připravit. Věříme, že články obsažené v tomto materiálu pro Vás budou přínosné. Pokud Vás některé z témat zaujme a budete požadovat bližší informace, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

DAŇOVÝ BALÍČEK 2019 ZATÍM STÁLE NESCHVÁLEN

Novelizační balíček daňových zákonů, který do sněmovny předložila vláda v červnu letošního roku, prošel začátkem prosince druhým čtením. Je tedy již jasné, že účinnost těchto novel k 1. lednu 2019, jak bylo původně plánováno, není reálná. Změny se tak reálně projeví později, v oblasti DPH o několik měsíců a v oblasti daně z příjmů až na výjimky o celý rok.

V oblasti daně z příjmů novela přináší zejména implementaci směrnice ATAD, o které jsme Vás již informovali v předchozích vydáních ASB newsletteru. Kromě toho stojí za pozornost rozšíření ohlašovací povinnosti v souvislosti s některými platbami do zahraničí (viz níže).

Řady změn dozná oblast DPH. Za zmínku stojí zejména nová úprava DPH režimu poukazů, opravy základu daně u nedobytných pohledávek, stanovení DUZP u přefakturací služeb souvisejících s nájmem nemovitostí, doručování daňových dokladů či nová povinnost úpravy odpočtu u významných oprav. V průběhu projednávání v poslanecké sněmovně bylo uplatněno i několik pozměňovacích návrhů. Jakmile bude známo konečné znění novely, budeme Vás o změnách v oblasti DPH detailněji informovat v následujícím vydání ASB newsletteru.

NOVÁ OHLAŠOVACÍ POVINNOST PŘI PLATBÁCH DO ZAHRANIČÍ

Daňový balíček pro rok 2019 významně rozšiřuje oznamovací povinnost ve vztahu k příjmům vypláceným českými plátci do zahraničí. Toto opatření zůstalo poněkud ve stínu implementace evropské legislativy (směrnice ATAD), zasluhuje však pozornost, neboť se týká širokého okruhu subjektů. Podle navrhovaného nového ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů se bude nově oznamovací povinnost (doposud uplatňovaná pouze ve vztahu k příjmům zdaňovaným srážkovou daní) vztahovat i na osvobozené příjmy nebo příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice. Mezi ty se typicky řadí například příjmy z úroků nebo dividend, může se však jednat např. i o úhradu za poskytování služeb na území české republiky a další méně časté typy příjmů.

Prostřednictvím speciálního formuláře budou plátci nově povinni oznamovat výplatu těchto příjmů správci daně. Toto oznámení nebude třeba podávat pouze pokud vyplácené příjmy osvobozené nebo nepodléhající zdanění v České republice za kalendářní měsíc nepřesáhnou 100 000 Kč. Vzhledem k nízkému limitu se dá předpokládat dopad tohoto opatření na velké množství firem, což pro ně bude znamenat výrazné zvýšení administrativní náročnosti. Například společnosti vyplácející měsíčně úroky spřízněným osobám do zahraničí, které jsou od srážkové daně osvobozeny, budou muset nově správci daně jejich výplatu každý měsíc oznamovat. Informace o výši úroků vyplácených spřízněným osobám firmy zpravidla již uvádějí do Přehledu transakcí se spojenými osobami, který je součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob. Bude se pro ně tedy v podstatě jednat o duplicitní vykazování těchto údajů.

Navrhovaná novela umožňuje správci daně udělit z oznamovací povinnosti výjimku. Není prozatím jasné, jaký přístup k tomuto opatření finanční správa zvolí a v jakém rozsahu bude tuto výjimku udělovat. Doporučujeme implementaci této nové oznamovací povinnosti ve vaší společnosti věnovat zvýšenou pozornost a zvážit možnost požádat o výjimku.

COUNTRY BY COUNTRY REPORTING

Důležitou novinkou loňského roku pro nadnárodní skupiny podniků s konsolidovaným obratem alespoň 750 mil. EUR bylo zavedení povinností souvisejících se zprávou podle zemí (tzv. country by country reporting).

Zprávu podle zemí obecně podává nejvyšší mateřská entita dané skupiny. Pokud tato entita není usazena ve státě, který uzákonil povinnost CbCR podávat, report musí podat jiná členská entita, kterou si skupina zvolí a která je usazena ve státě, kde je CbCR uzákoněn. Další entity dané nadnárodní skupiny mají povinnosti podat v zemi své rezidence tzv. ohlášení, ve kterém informují správce daně o entitě, která bude za skupinu, jejíž jsou součástí, podávat report.

Pokud je Vaše společnost součástí nadnárodní skupiny, doporučujeme ověřit, zda nevznikla povinnost podat nové ohlášení (v případě, že obrat skupiny překročil 750 milionů EUR v roce 2017) resp. změnové ohlášení (v případě, že došlo ke změně ohlašovaných údajů nebo k zániku povinnosti podávat zprávu podle zemí za skupinu). Toto ohlášení je třeba podat do konce letošního roku.

POZOR NA ÚČTOVÁNÍ DANĚ Z NABYTÍ

V rámci listopadového jednání Koordinačního výboru komory daňových poradců a GFŘ byl projednáván příspěvek týkající se zohlednění daně z nabytí nemovitých věcí z hlediska účetnictví a daně z příjmů.

Předkladatelé z řad daňových poradců dovozovali možnost kupujícího nemovitých věcí na základě kupní smlouvy si zvolit, zda daň z nabytí nemovitých věcí zohlední jako náklad běžného období, který se stává daňově uznatelným okamžikem zaplacení, nebo jako součást pořizovací ceny majetku. Svůj závěr opírali zejména o nejednoznačnost stávající právní úpravy.

Zástupci finanční správy vyjádřili s tímto závěrem nesouhlas. Podle jejich názoru se v případě daně z nabytí nemovitých věcí jedná nesporně o náklad, který má přímou souvislost s pořízením předmětné nemovité věci, a proto vzniká povinnost tuto daň zohlednit v její pořizovací ceně. Varianta účtování daně z nabytí do nákladů běžného období neodpovídá podle zástupců daňové správy platné legislativě.

Odlišná situace vzniká v případě vkladů, kde způsob zohlednění daně z nabytí nemovitých věcí z hlediska daně z příjmů závisí mimo jiné na způsobu stanovení ceny ve znaleckém posudku pro účely vkladu. Nabývá-li vaše společnost nemovité věci vkladem, rádi Vám ohledně vhodného postupu v tomto případě poradíme.

NOVINKY VE VÝŠI ZÁLOH POJISTNÉHO U OSVČ

S účinností od ledna 2019 dochází ke zvýšení povinných minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, jejíchž výše je stanovena z průměrné mzdy, která pro rok 2019 činní 32 699 Kč. Minimální zálohy pro důchodové pojištění v roce 2019 se proto zvyšují na částku 2 388 Kč a minimální zálohy na zdravotní pojištění jsou stanoveny na částku 2 208 Kč.

Od roku 2019 se také významně mění pravidla pro platbu záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění, které jsou splatné již v tom měsíci, za který se platí, a to od prvního do posledního dne daného měsíce. V praxi to znamená, že záloha za leden 2019 musí být zaplacena v průběhu ledna 2019, stejně jako platba nemocenského pojištění.

Aby podnikatelé nemuseli na začátku roku 2019 platit dvě zálohy (za prosinec 2018 a leden 2019), mají dle přechodného ustanovení dvě možnosti:

  • prosincová záloha na důchodové pojištění bude uhrazena v období 21.-31. prosince, po uhrazení listopadové zálohy a před splatností lednové zálohy,
  • prosincovou zálohu vůbec neuhradí a k doplacení této zálohy dojde až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 (nebude uplatněno penále).

Nemocenské pojištění musí být nicméně zaplaceno za všechny měsíce. Pojistné za prosinec 2018 je tedy nutné zaplatit v období od 1. do 20. ledna 2019 a pojistné za leden 2019 od 1. do 31. ledna 2019.

Pravidla se také změnila, pokud jde o počítání penále při nezaplacení záloh. Pokud se záloha za konkrétní měsíc připíše okresní správě sociálního zabezpečení do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla záloha splatná, penále se nepředepíše. Podobně platí nová úprava pro nemocenské pojištění, která stanovuje, že dlužné pojistné je třeba uhradit do konce následujícího měsíce. Nemocenské pojištění tedy nezaniká prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné, jako tomu bylo doposud.

Pro detailnější informace nás neváhejte kontaktovat:

Jana Pytelková Svobodová, Head of Tax Team, jsvobodova@asbgroup.eu

Lucie Berglová, Tax Manager, lberglova@asbgroup.eu

Michala Darebná, Tax Manager, mdarebna@asbgroup.eu