Rozšíření oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí

11. prosince 2018 Czech Republic

Daňový balíček pro rok 2019 významně rozšiřuje oznamovací povinnost ve vztahu k příjmům vypláceným českými plátci do zahraničí.

Toto opatření zůstalo poněkud ve stínu implementace evropské legislativy (směrnice ATAD), zasluhuje však pozornost, neboť se týká širokého okruhu subjektů. Podle navrhovaného nového ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů se bude nově oznamovací povinnost (doposud uplatňovaná pouze ve vztahu k příjmům zdaňovaným srážkovou daní) vztahovat i na osvobozené příjmy nebo příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice. Mezi ty se typicky řadí například příjmy z úroků nebo dividend.

Prostřednictvím speciálního formuláře budou firmy nově povinny oznamovat výplatu těchto příjmů správci daně. Toto oznámení nebude třeba podávat pouze pokud vyplácené příjmy osvobozené nebo nepodléhající zdanění v České republice za kalendářní měsíc nepřesáhnou 100 000 Kč. Vzhledem k nízkému limitu se dá předpokládat dopad tohoto opatření na velké množství firem, což pro ně bude znamenat výrazné zvýšení administrativní náročnosti. Například společnosti vyplácející měsíčně úroky spřízněným osobám do zahraničí, které jsou od srážkové daně osvobozeny, budou muset nově správci daně jejich výplatu každý měsíc oznamovat. Informace o výši úroků vyplácených spřízněným osobám firmy zpravidla již uvádějí do Přehledu transakcí se spojenými osobami, který je součástí přiznání k dani z příjmů právnických osob. Bude se pro ně tedy v podstatě jednat o duplicitní vykazování těchto údajů.

Navrhovaná novela umožňuje správci daně udělit z oznamovací povinnosti výjimku. Není prozatím jasné, jaký přístup k tomuto opatření finanční správa zvolí a v jakém rozsahu bude tuto výjimku udělovat. Doporučujeme implementaci této nové oznamovací povinnosti ve vaší společnosti věnovat zvýšenou pozornost a zvážit možnost požádat o výjimku.