50 odstínů OČR

30. dubna 2021 Czech Republic

V dnešní době „covidové“ začíná být pro zaměstnance čím dál těžší orientace, za jakých podmínek vzniká nárok na ošetřovné.

Na základě mimořádných opatření vzniklo mnoho různých situací a pro každou platí jiná pravidla. Ať již při karanténě, nemoci či při uzavření škol a aktuálně i školek. Na koho se má zaměstnanec obrátit a kdy, popřípadě kam zasílat dokumenty, Vám pomůže přehled níže.

Ošetřovné

Uzavření škol a školek

Pokud zaměstnanec musí zůstat doma s dítětem z důvodu uzavření školského zařízení, vyplní formulář na stránkách CSSZ odkaz naleznete níže.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Tento formulář se následně zašle zaměstnavateli pro doplnění a odeslání na příslušnou správu sociálního zabezpečení (dále jen SSZ). Formulář se vyplňuje vždy na konci aktuálního měsíce pro uplatnění nároku na dávku nebo po ukončení ošetřování.

Bohužel během prázdnin není ze zákona možné ošetřovné čerpat z důvodu uzavření škol. Toto platilo i v době podzimních a pololetních prázdnin. Stejné pravidlo bude platit i pro veškeré prázdniny spadající do školního roku. Je na místě se se zaměstnavatelem domluvit, zda budete čerpat dovolenou nebo požádáte o jinou formu absence, např. neplacené volno.

Karanténa

Ve chvíli, kdy je školka či škola nucena zavřít v důsledku vyhlášené karantény, zaměstnanci „ošetřovačku“ vystaví dětský lékař dítěte. Výplata ošetřovného pak náleží po celou dobu této karantény. Je nutné, aby tuto informaci tiskopis obsahoval a následně byl o tom obeznámen i zaměstnavatel.

Nemoc dítěte

V případě nemoci dítěte platí stejná pravidla jako doposud. Nic se nemění ani v případě, že dítě onemocnělo koronavirem. Ošetřovné bude rodiči náležet jen za 9 dní (v případě samoživitele/ky pak 16 dní). Pokud bude ošetřovné vystaveno na více dní, nenáleží za další dobu ošetřovné, ale pro zaměstnavatele je tato doba omluvena. Při jakémkoli čerpání ošetřovného je možné se vystřídat, však pouze s jednou osobou, v rámci sdílené domácnosti (může se tak jednat například i o prarodiče). Z důvodu vládních nařízení o uzavření škol, vzniká možnost neomezeného střídání. Z důvodu karantény či nemoci je tak možné učinit pouze jednou.

Střídat se lze pouze v celý den. Nelze tedy, aby jeden den čerpal půl dne otec a zbytek dne například matka.

Ošetřovné náleží i osobě která pracuje na částečný úvazek a zároveň ještě čerpá rodičovský příspěvek. Podmínkou je, aby byl pracovník účasten nemocenské pojištění. Tedy i osoby s výkonem činnosti na základě dohody o pracovní činnosti s příjmem nad 3,5 tisíce korun či dohodou o provedení práce s příjmem nad 10 tisíc korun.

Ošetřovné aktuálně: zavedení rotační výuky, nárok v době velikonočních svátků

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. 4. 2021 mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení tak, že se pro většinu dětí umožní jejich návrat do škol a školek. Ve většině případů jde o tzv. rotační výuku, kdy se děti budou ve školách střídat po týdnu. Pro rodiče, kteří pracují v některé z vybraných profesí, bude zajištěna péče o děti i mimo rotační systém, rovněž u vybraných mateřských školek dojde k obnovení péče v původním rozsahu.

U dětí v mateřské škole již neplatí zákaz osobní přítomnosti, jestliže jde o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí)

U prvního stupně základních škol bude následně probíhat rotační systém výuky.

V rozsahu zajišťujícím plnou celodenní péči budou otevřeny školní družiny a mateřské školy pro děti zdravotnických pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb, vybraných pedagogických pracovníků (kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ/ZŠ, družině či školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá, nebo jde o školská zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy), zaměstnanců bezpečnostních sborů, orgánů ochrany veřejného zdraví, Úřadu práce, Finanční správy, ČSSZ, OSSZ a také příslušníků ozbrojených sil. Rodiče těchto dětí pak již nárok na ošetřovné nemají.

Čerpat ošetřovné lze i na dvě děti. Buď nárok uplatní každý rodič na jedno dítě nebo jeden rodič na obě děti. Na jedno dítě se vypisuje jedna žádost.

V případě, že již dochází k uplatnění ošetřovného, použije se vygenerované číslo žádosti. Žádá se jako doposud, po skončení měsíce se uvedou dny distanční výuky jako dny péče o dítě

Nárok na ošetřovné se liší v případě mateřských a základních škol. U základních škol nevznikne nárok za čtvrtek (1.4.), na který připadají školní prázdniny. Zbylé dny (pátek 2. a pondělí 5.4.) jsou pak státním svátkem a za tyto dny nárok na ošetřovné vznikne. Na mateřské školy se prázdniny (1.4.) nevztahují a nárok na ošetřovné je i za tento den.

Zvyšování ošetřovného / Vyplácení doplatků krizového ošetřovného

Parlament ČR včera schválil novelu zákona, podle kterého se poskytuje tzv. krizové ošetřovné. To bude nyní náležet za dny péče v kalendářním měsíci ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu (dosud to bylo 70 %) a doplatí se bez žádosti zpětně za období od 1. 3. 2021.

Doplatky by rodiče měli tedy obdržet v průběhu prvních dvou květnových týdnů, a to v závislosti na zvoleném způsobu výplaty.

Klára Cowan
Klára Cowan Head of Payroll
kcowan@asbgroup.eu
Dominika Jaklová
Dominika Jaklová Payroll Consultant
ASB Czech Republic
djaklova@asbgroup.eu