Zvoľte službu

Manažérsky a štatutárny reporting

Znamená vami doručený report pre klienta viacej ako iba čísla a to, že vidí odvedenú prácu?

Veľká časť našich klientov je zahraničných alebo nadnárodných. Schopnosť účtovnej spoločnosti dodať unifikovaný reporting, ktorý klient používa po celom svete, je veľmi dôležitá, rovnako ako znalosť miestnych pomerov. Finančný reporting s jeho výsledkami a analýzami prináša cenné podnety pre efektívne a strategické rozhodnutia manažmentu  firmy. Výhodou riešení u ASB je tiež sledovanie výstupov online – pri vzdialenom prístupe si môže klient akékoľvek zostavy sám vytlačiť a editovať. Klientom tiež ponúkame reporty zostavené na mieru a navrhnuté odborníkmi v ASB. 

V čom je práca s nadnárodným klientom iná ako s tuzemským?  

Medzinárodné firmy si veľakrát robia účtovníctvo interne v rámci centra  zdieľaných služieb (ďalej „SCC“) a následne potrebujú v danej krajine partnera. ASB na základe podkladov dodaných zo SSC analyzuje rozdiely medzi používanými účtovnými štandardmi a miestnymi predpismi, zaisťuje zákonný súlad vedenia účtovníctva a spracovávania daňovej agendy s platnými právnymi predpismi a následne zostavuje daňové priznania, štatutárne výkazy a ďalšie dokumenty požadované miestnou obchodnoprávnou úpravou (napr. správy o vzťahoch, výročné správy, schválenie účtovnej závierky atď.). To je jedna z vecí, vďaka ktorej si nás klienti veľmi cenia.

Spojte sa s Przemkem na LinkedIn


Manažérsky reporting

Silným nástrojom na sledovanie výkonnosti a finančného zdravia každej spoločnosti sú manažérske výstupy. Podieľame sa na ich definícii, vypracovaní a pravidelnom vyhotovovaní.  

Podľa typu spoločnosti a spôsobu spracovania účtovníctva ponúkame veľké množstvo reportov (zostavených podľa rôznych účtovných štandardov):

  • Príprava daňových priznaní a zastupovanie klienta pri rokovaní s finančnými úradmi 
  • Reporty (CAS, IFRS, US GAAP atď.)
  • Rozpočty;
  • Výkazy cash-flow (štatutárne, priama aj nepriama metóda)
  • Sledovanie obratu zásob, stavu skladov, personálnych nákladov a i.
  • Reporty v inej mene (napr. EUR, USD, GBP a i.)

Štatutárny reporting

Súčasným trendom v organizácii spracovania účtovníctva medzinárodnými spoločnosťami je centralizácia účtovných prác v centrách zdieľaných služieb (ďalej „SSC“), keď sa účtovníctvo miestnych spoločností spracováva v inej krajine a často prostredníctvom iných účtovných štandardov. ASB vytvára prevodový mostík medzi lokálnymi a medzinárodnými účtovnými štandardmi.

Reporting Manager
Przemysław Urban

“Finančný reporting s jeho výsledkami a analýzami prináša cenné podnety pre efektívne a strategické rozhodnutia firmy.”

Kontaktovať