Zvoľte službu

Interný audit

Interný audit znamená analýzu vnútorných procesov podniku a jeho jednotlivých činností.

Prečo by si mali firmy nechať auditovať svoje účtovné oddelenie a reporting?

Množstvo spoločností nemá vlastné oddelenie interného auditu. V priebehu tohto auditu nezávislí odborníci ASB posudzujú a monitorujú riadenie rizík v spoločnosti, reporting a systém kontroly a hlavne poskytujú odporúčania, ako vzniknutú situáciu zlepšiť. 

Cieľom interného auditu je teda vylepšiť existujúcu situáciu?

Áno. Interný audit vyhodnocuje efektivitu procesov a prispieva k ich zlepšovaniu. Audítor identifikuje, dokumentuje, hodnotí a reportuje riziká, predchádza podvodným konaniam. Predstavuje systematickú kontrolu, hodnotenie a reporting správnosti systému manažérskych, finančných, prevádzkových aj rozpočtových kontrol a ich spoľahlivosti v praxi. 

Spojte sa s Gabriela na LinkedIn


Audit zahŕňa

  • Finančný manažment 
  • Informačné systémy
  • Proces uzatvárania účtovných kníh, reporting

Previerka účtovných kníh a postupov

V rámci previerky účtovných kníh a postupov poskytujeme:

  • Poradenstvo s nastavením a zaradením účtovného oddelenia do interných štruktúr aj procesov 
  • Otestovanie účtovného programu
  • Zaškolenie jednotlivých účtovných pracovníkov 
  • Rekonštrukciu účtovníctva a i.
Head of Accounting Team
Gabriela Dufkova

“Interný audit vyhodnocuje efektivitu procesov a prispieva k ich zlepšovaniu.”

Kontaktovať