Zvoľte službu

HR agenda

V nadväznosti na potreby a požiadavky našich klientov sme pripravení navrhnúť a aplikovať také postupy, ktoré uľahčia a zefektívnia každodennú komunikáciu v rámci celej spoločnosti.

Priblížili by ste nám, čo táto služba klientovi prináša?

V prípade, že klient nemá v danej krajine vlastné HR oddelenie,  ASB zabezpečí celú administratívu v oblasti ľudských zdrojov, ktorá úzko súvisí so spracovaním miezd. Klient sa môže spoľahnúť na to, že o jeho tím je dobre postarané, že všetky procesy sú v súlade s miestnymi predpismi a požiadavkami a môže sa plne venovať rozvoju podnikania, vedeniu ľudí a ich motivácii. 

Ako sú rozdelené zodpovednosti medzi tímom ASB a klientom? 

Klient nám dodáva vopred dohodnuté podklady a informácie, na základe ktorých vykonáme požadovanú službu. Klient má vždy prideleného skúseného HR konzultanta v ASB, ktorý aktívne komunikuje s poverenou osobou klienta alebo priamo so zamestnancami. Pravidelne klienta informuje o chystaných zmenách a navrhuje riešenia na uľahčenie HR procesov.   

Spojte sa s Hanou Sárou na LinkedIn


V rámci tejto služby ponúkame

  • Príprava pracovnoprávnych dokumentov požadovaných miestnou legislatívou 
  • Prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa a zamestnancov do systému sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia 
  • Príprava vnútropodnikových HR smerníc
  • Príprava a kontrola dokumentov súvisiacich so vznikom pracovného pomeru
  • Zabezpečenie BOZP, PO a zdravotných prehliadok  pre zamestnancov
  • Výpočet nároku na stravné lístky, objednávanie stravných lístkov a ich následná distribúcia zamestnancom
  • Príprava správ podľa požiadaviek klienta
Payroll Supervisor
Hana Sára Korcová

“I keď je táto služba predovšetkým o administratíve, nezabúdame na ľudský prístup a ústretovú komunikáciu.”

Kontaktovať