Zvoľte službu

Finančný due diligence

Finančný due diligence poskytujeme najčastejšie klientom pri akvizícii spoločnosti, predaji podniku, majoritnom kapitálovom vstupe investora alebo pri poskytnutí úveru.

Ako pomáha finančný due diligence Vášmu klientovi? 

Due diligence je komplexná finančná previerka, ktorú ASB najčastejšie poskytuje kupujúcemu pred akvizíciou spoločnosti. Jej cieľom je vyhodnotiť finančné riziká, analyzovať a interpretovať finančné údaje o kupovanej spoločnosti a tým mu pomôcť pri jeho investičnom rozhodovaní a pri vyjednávaní s protistranou. Rovnakú previerku si od nás môže vyžiadať aj majiteľ, ktorý chce svoju spoločnosť predať (tzv. vendor due diligence). Due diligence mu tak pomôže identifikovať a odstrániť hlavné problémy ešte pred začiatkom procesu predaja. Pri veľkých transakciách je takáto previerka štandardom, ale z našej skúsenosti vieme, že majitelia menších a stredných podnikov túto oblasť často podceňujú a výsledkom môže byť nepríjemné prekvapenie počas predaja. 

Ako dlho trvá takáto previerka a čo je jej výstupom?

Každá previerka je jedinečná a časová náročnosť sa určuje podľa zadania klienta, pripravenosti cieľovej spoločnosti a dostupnosti  dát. Výstupom našej práce je prehľadná záverečná správa zhrňujúca finančné dáta, ktoré klient využije pri zostavovaní svojej ponuky, a kľúčové riziká vrátane návrhu spôsobu, ako s týmito rizikami zaobchádzať (napr. znížením kúpnej ceny alebo zárukou v kúpnej zmluve). V priebehu svojej kariéry som sa podieľal na desiatkach transakcií due diligence a som schopný zadefinovať pre klienta zadanie aj jeho výstup v takej podobe, ktorá bude danej transakcii najlepšie vyhovovať.

Spojte sa s Tomášom na LinkedIn


Táto služba sa môže skladať z nasledujúcich bodov

  • Detailné rozbory majetku a záväzkov a výsledkov hospodárenia
  • Identifikácia jednorazových a mimoriadnych položiek, ktoré  ovplyvnili hospodárenie cieľovej spoločnosti;
  • Analýza rizík vo finančnej oblasti
  • Príprava mechanizmu úprav kúpnej ceny v závislosti od zistení z due diligence
  • Podpora pri  rokovaniach s protistranou
Partner
Tomáš Novák

“Hlavným cieľom due diligence je vyhodnotiť finančné riziká a pomôcť investorovi pri investičnom rozhodovaní.”

Kontaktovať